Vedtægter

Basketball klubben Amagers vedtægter

Opdateret efter generalforsamlingen i 2024

§ 1

Foreningens navn er Basketball Klubben Amager og forkortes BK Amager eller BKA. Dens formål

er at fremme basketballspillet og varetage medlemmernes interesser over for Danmarks Basketball

Forbund, DBBF og andre samarbejdspartnere.

Foreningen arbejder for at skabe sunde rammer for en bred idrætsdeltagelse, der støtter op om udviklingen af basketball-idrætten, samt udvikle klubbens medlemmer.

Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune.


§ 2

Alle, der ønsker at blive medlem af foreningen, kan blive medlem.


§ 3

Bestyrelsen, der varetager den daglige ledelse af foreningen, består af en formand og op til otte

øvrige medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv og kan organisere sig frit - dog skal der

ud over formanden mindst udpeges en kasserer og sekretær.

Til bestyrelsen kan kun vælges stemmeberettigede medlemmer.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen og supplerer sig selv, hvis et

medlem udtræder midt i en valgperiode. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst

halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen indkaldes til møde, når formanden, eller en

tredjedel andre medlemmer af bestyrelsen, forlanger det. Bestyrelsen afholder mindst 4 årlige

bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har ansvar for at føre protokol (referat). Protokollen godkendes på det efterfølgende

bestyrelsesmøde. Dette kræver ikke en underskrift fra bestyrelsesmedlemmerne.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fører også protokol (referat) over alle generalforsamlinger. Denne protokol

underskrives af formanden og dirigenten. Protokollen udsendes til foreningens medlemmer via

e-mail, ikke senere end 1 måned efter afholdelse af generalforsamlingen.


§ 3.a.

Bestyrelsen er tegningsberettiget ved formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem ifht.

økonomi, kommunikation med banker, offentlig myndighed, leverandører af ydelser og andet

vedrørende foreningens drift.


§ 4

På den ordinære generalforsamling vælges en revisor for et år af gangen. Revisor skal være revisoruddannet og ansat ved et professionelt revisorfirma.


§ 5

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes

en gang årligt, senest 15. maj og indkaldes med mindst 15 dages varsel via annoncering på

foreningens hjemmeside og via e-mail.

Dagsorden bekendtgøres senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet

på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før

generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har alle medlemmer, som er fyldt 14 år, er til stede på generalforsamlingen og som ikke

er i kontingent restance. Passive medlemmer har også stemmeret.

Der udleveres stemmesedler, når der foreligger kampvalg, eller efter bestyrelsens skøn.


§ 6

Dagsorden for den, ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent. 


2. Formanden aflægger beretning. 


3. Kassereren aflægger regnskab til godkendelse. 


4. Budget for det kommende år. 


5. Behandling af indkomne forslag. 


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer - op til 5 vælges i lige år, for 2 år af gangen, op til 4 vælges i

ulige år, for 2 år af gangen.

7. Valg af revisor

8. Fastsættelse af kontingent. 


9. Eventuelt.


§ 7

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når mindst 25% af klubbens

medlemmer skriftligt begærer det. Samtidig skal den til behandling ønskede dagsorden

medsendes. Indkaldelse sker skriftligt med mindst otte dages varsel og senest femten dage efter,

at bestyrelsen har modtaget begæring herom.


§ 7a

Desuden kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, såfremt et flertal på 2/3

af bestyrelsesmedlemmerne måtte ønske det. Regler for indkaldelse som § 7.


§ 8

På generalforsamlingen er simpelt stemmeflertal afgørende. Vedtægtsændringer kan dog kun

foretages, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.


§ 9

Opløsning af foreningen kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 3/4 af

medlemmer er til stede, og hvor mindst 3/4 af disse medlemmer stemmer

herfor. I tilfælde af opløsning træffer forsamlingen beslutning om foreningens aktiver og passiver.


§ 10

Foreningens regnskab går fra 1. januar til 31. december. Kassereren skal senest 14 dage før

generalforsamlingen indgive regnskab og statusopgørelse med revisors underskrift til bestyrelsen,

således at det kan fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.


§ 11

Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen og erlægges forud pr. halvsæson. Sidste

betalingsfrist er henholdsvis den 1. august og den 1. februar.


§ 12

Kontingentrestance udover 45 dage eller gentagen for sent betalt kontingent medfører

automatisk udmeldelse af foreningen. Den medlemsansvarlige skal skriftligt informere det pågældende medlem senest 14 dage før udmeldelsen træder i kraft. Bestyrelsen skal godkende udmeldelsen. Kontingent skal indbetales online via den af bestyrelsen tilvejebragte betalingsportal. Øvrige former for kontingentbetaling vil blive pålagt et administrationsgebyr på 25,- pr. indbetaling.


§ 13

Udelukkelse eller eksklusion af et medlem kan ske, når særlige forhold taler herfor. Bestyrelsens

beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 medlemmer af bestyrelsen stemmer for.

Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin beslutning, have haft lejlighed til at

fremføre sit forsvar og kan kræve sagen om eksklusion afgjort på den førstkommende ordinære

generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, skal

vedkommende medlem have besked herom senest tre dage før generalforsamlingens afholdelse,

med ret til at deltage og forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages på dagsordenen

som et særskiltpunkt. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet,

som er foreskrevet til ændring af klubbens love i følge § 8. Et medlem, der er ekskluderet i henhold

til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny

generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutningen om

eksklusion.


§ 14

Basketballklubben Amager hæfter kun for sine forpligtelser med den i foreningen til enhver tid

værende formue. Der påhviler ikke Basketballklubben Amagers medlemmer eller bestyrelse nogen

personlig hæftelse. Det påhviler den til enhver tid siddende bestyrelse at tegne en bestyrelses ansvarsforsikring.


§ 15

Æresmedlemmer af foreningen er: 


Ruth Klussmann, formand i perioden 1977-1992 


Leif Nielsen, formand i perioden 1992-2010

Mette Foldgaard Davidsen, mangeårigt medlem i bestyrelsen, formand 2018-2020.


Bestyrelsen indstiller eventuelle kandidater som æresmedlemmer. Beslutning om nye æresmedlemmer træffes af generalforsamlingen. Æresmedlemmer har ikke særlige rettigheder, men er evigt medlem og kontingentfri.


Således vedtaget på Generalforsamlingen 2. maj 2024

Generalforsamlingsreferater


Referat fra 2. maj 2024