Referat for den ordinære Generalforsamling

Torsdag d. 5. maj 2022, kl. 18, Amager Hallen 1. sal

1) Valg af dirigent
Stefan Stürup valgt som dirigent.
Mette Foldgaard valgt som referent.

25 stemmeberettigede medlemmer, senere ankom yderligere 3 stemmeberettigede medlemmer. Dertil 5 personer uden stemmeret.

2) Formandens beretning
Formanden aflægger beretning. Beretningen har været offentliggjort på hjemmesiden (Vedhæftet dokument). Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

3) Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse
Svend fortæller, at vi var usikre på om vi kunne komme afsted med de aktiviteter, vi gerne ville i 2021 pga. Corona. Det er lykkedes, afholdelse af de store arrangementer som vores cups, og det at vi har kunne have tilskuere til kampene mv gør, at vi kunne komme ud af året 2021 med et lille overskud på små 10000 kr.

Leif Nielsen fortæller, at en stram styring har medført at Eliten har brugt færre penge end budgetteret, og at det nye regnskabs system gør det muligt, at følge økonomien tættere.

Lisbeth Feldvoss spørger til tilskuddet fra kommunen som skulle være mindre end de tidligere år. Svend svarer, at det er korrekt, tilskuddet er faldet markant, men pengene fra DGIs corona pulje ligger under samme punkt i regnskabet, posten er derfor højere end i 2021. Lisbeth Feldvoss pointere, at vi bliver ramt af det reducerede kommunetilskud næste år. Det er korrekt, bestyresen forklarer, at de satser på at få flere medlemmer, hvilket vil hjælpe på økonomien.

25 stemmer for regnskabet. Regnskabet er dermed vedtaget.

4) Budget for det kommende år
Budgettet blev runddelt og hovedtal vist på skærmen. Der er budgetteret med et mindre underskud. Underskuddet er ikke så stort, at vi skal ud og låne penge, men vi skal være gode til at lave ekstra arrangementer for at få nogle indtægter. Bestyrelsen pointerede, at de igen har budgetteret konservativt.

Jesper Johnsen spørger til, om vi har kapacitet til flere hold og spillere. Martin Høj besvarer, at det er målet, og at vi kan forvalte vores tider bedre samt rykke lidt rundt på spillerne efterhånden som de bliver bedre, så vi kan fylde op på breddeholdene.

Der bliver spurgt til muligheden for at få flere haltider. Det er der ikke udsigt til, men bestyrelsen har fokus på, at vi benytter alle baner.

Anders Mortensen spørger til brug af Løjtegårdsskolen som træningsfacilitet. Bestyrelsen svarer, at den allerede er i brug.

Jesper Davidsen spørger til brugen/råderetten over udendørsbanen. Anders Mortensen fortæller at den vil blive administreret på samme vis som Amagerhallen, og at vi står godt i forhold til at få meget tid på banen.

5) Behandling af indkomne forslag
Der indkommet følgende forslag til ændring af §5 i vedtægterne vedrørende stemmeret til generalforsamlingen.

Ændringsforslaget lyder som følger:

”Såfremt man under 14 år, kan en forældre/værge over 18 år stemme også gives videre til en forælder eller medlemmer i familien under 14, kan deres stemme også gives videre til en forælder eller værge.

Der kan ikke gives fuldmagt til stemmeafgivelse for børn under 14 år.”

  • 5 som den ser ud nu i vedtægterne:

 ”Stemmeret har alle medlemmer, som er 14 år, er til stede på generalforsamlingen og som ikke er i kontingent restance. Passive medlemmer har også stemmeret.”

Jesper Johnsen præsenterede forslaget. Lisbeth Feldvoss kommenterer at bagsiden kan være at forældre til spillere under 14 år i mange tilfælde er på gennemgang i klubben, og måske forholder sig til de langsigtede planer. Der er en livlig snak frem og tilbage med mange holdninger for og imod. Bestyrelsen fremlægger sit svar til ændringsforslaget, se vedhæftede dokument.

Det besluttes at stemme om ændringsforslaget med den tilføjelse, at den nuværende sætning i vedtægterne om at alle medlemmer over 14 år har stemmeret bibeholdes, hvis ændringsforslaget vedtages, så det stadig fremgår, at alle medlemmer over 14 år har stemmeret.

Der stemmes om ændringsforslaget. 25 stemmer imod og 3 stemmer blankt. Ændringsforslaget er hermed forkastet.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Ikke på valg i år: Carsten Nørregaard-Laursen, Martin Høj Larsen, Morten Witt. De blev alle valgt for to år i 2021.

Casper Palmqvist Mette Foldgaard genopstiller ikke. Malene og Jasmina er udtrådt i løbet af året.).

Paul Quackenbush og Svend Jespersen genopstiller. De blev begge valgt med akklamation.

 7) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at vi fortsætter med TT Revision.

27 personer stemte for genvalg af revisior. 1 stemte ikke. Vi fortsætter dermed med TT Revision som revisor.

8) Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatsen reguleres således, at kontingentet forhøjes for aktive medlemskaber med kr. 150 kr. pr. halvår, og kontingentet for passive medlemmer sættes op med 50 kr. årligt.

Paul fortæller at bestyrelsen ønsker at bruge penge på trænerudvikling. Derudover har forbundet fået stemt igennem, at klubberne skal betale et ekstra beløb pr. medlem. Dette kommer til at koste BK Amager 18.000 kr.

27 stemte for bestyrelsens forslag. 1 stemte ikke. De nye kontingentsatser er hermed vedtaget.

9) Eventuelt
Jesper Johnsen fortæller, at der er oprettet en FB Gruppe for åbningen af vores nye streetbane. Den hedder Åbningsweekend af BKA streetbasketbane. Alle er velkomne til at melde sig ind i gruppen. Vi håber på, at banen står færdig på et tidspunkt mellem uge 34 og 36.

Mette Foldgaard reklamerer for CPH Marathon. Vi er pt. 29 der deltager d. 15. maj i tidsrummet fra 8-15. Alle der har lyst til, er velkomne til at deltage. Skriv en sms til Mette Foldgaard 61781094. Med navn og størrelse på løbejakke.

Mathilde Gandini spørger til hvem der er kommunikationsansvarlig efter Jasmina. Bestyrelsen vil sætte sig ned efter GF og finde ud af hvem, der skal spørges og hvilken arbejdsgruppe der skal til at løse den opgave. Der gælder den interne kommunikation, kommunikationen ud ad til, samt hvilke platforme hjemmeside, holdsport, FB og IG.

Jan Norberg spørger til kameraet i hallen. Han vil gerne vide om det kan benyttes til at filme flere kampe, end vi gør pt. Paul Quackenbush fortæller, at det kan vi godt, men det kræver lidt forberedelse, der skal gives besked ca. 6 timer før kampstart og antal timer film er begrænset til ca. 40 timer om måneden. Der er styr på GDPR.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 19.35. Bestyrelsen takker alle for god ro og orden.