Generalforsamling 2021 rykkes til 26. maj kl. 18

Vi har i bestyrelsen besluttet at rykke den kommende Generalforsamling. Med det begrænsede indendørs forsamlings-max og et vådt forårsvejr, gør det desværre ikke muligt at afholde udendørs.
Vi håber på og regner med at Generalforsamlingen kan afholdes under mere normale omstændigheder om et par uger.

Dagsorden er fortsat gældende. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene vil efterfølgende blive eftersendt som supplement til denne indkaldelse. Alle forslag skal sendes til bestyrelsen på mail til kommunikation@bkamager.dk

Dagsorden for den ordinære Generalforsamling onsdag d. 26. maj kl. 18:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Budget for det kommende år
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Ikke på valg i år: Svend Jespersen, Casper Palmqvist, Jasmina Viso, Paul Quackenbush
  På valg i år: Martin Høj Larsen (genopstiller)
  Nuværende bestyrelsesmedlemmer som stopper:  Karen Johnsen, Susanne Jensen, Mette Foldgaard
  Der er derfor plads til tre nye bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af revisor
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Eventuelt

Det er fortsat nødvendigt med tilmelding til dette års generalforsamling. Derudover er deltagelse kun med et corona-pas / negativ corona-test.
Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til Medlem@bkamager.dk senest 19. maj.

På vegne af alle i bestyrelsen – Vel mødt, forhåbentlig indenfor ☺️